Lainsäädäntö

Photo by Pixabay on Pexels.com

Ammatillisen opettajan toimintaa velvoittava lainsäädäntö

Pidimme aiheeseen liittyen ryhmäni kanssa esityksen hyvän hallinnon periaatteista opettajan työssä ja opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta. Alla pohdintaa muihin teemoihin liittyen.

1. Mitkä ovat opiskelijan velvollisuudet ja miten huolehdin opettajana työrauhasta?

Opiskelijaa koskevat velvollisuudet määritellään ammatillisen koulutuksen osalta laissa ammatillisesta koulutuksesta. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Poissaoloille pitää olla perusteltu syy.

Lisäksi ”opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti”. Tämä pykälä on myös yhteydessä opiskelijan oikeuteen saada opetusta ja opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä.

Laissa säädetään, että oppilaitoksella pitää olla järjestyssäännöt, joilla ”edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.” Opiskelijan tulee siis osaltaan noudattaa järjestyssääntöjä.

Lisäksi opiskelijaa velvoittaa hänen opiskelemansa alan alakohtainen lainsäädäntö, turvallisuuteen, salassapitoon ym. liittyvät säädökset. Hoitoalalla keskeisiä ovat esimerkiksi hygienia- ja aseptiikkasäädökset, potilas- ja asiakasturvallisuus, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja salassapitosäädökset.

Photo by fauxels on Pexels.com

Työrauha

Lain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tähän kuuluu myös työrauha, joka turvaa kaikkien opiskelijoiden oikeuden saada oppia. Työskentely- ja opiskelurauha auttaa niin opiskelijoita kuin opettajiakin jaksamaan.

Syitä työrauhahäiriöihin voi olla monia. Kun häiriöitä työrauhassa jo ilmenee, opettajan pitäisi pyrkiä näkemään niiden taakse ja löytää syitä, jotka aiheuttavat häiritsevää käyttäytymistä. Laissa säädetään oikeudesta turvalliseen ympäristöön ja oikeudesta oppia, mutta opettaja turvaa nämä oikeudet pedagogisilla ratkaisuillaan. Nämä vaikuttavat työrauhaan ja oppimisrauhaan ja niillä voi ennaltaehkäistä ongelmia. Opiskelijoiden pitäminen toiminnassa, aktiivisina, mielekkään ja tarpeeksi haastavan tekemisen parissa on yksi hyvä keino, joka voi auttaa työrauhan ylläpitämisessä. Vuorovaikutus, osallisuus, positiivinen palaute ja motivaation ylläpitäminen auttavat kaikkien työskentelyä. Esimerkiksi erityispedagogi Erja Sandberg on kirjoittanut paljon positiivisesta pedagogiikasta eri opiskelijaryhmien kanssa, lapsista aikuisiin.

Kaikessa työskentelyssä pitää pyrkiä kannustavaan, oppimista tukevaan ilmapiiriin. Isompia ongelmia on helpointa ennaltaehkäistä eli toimia jo ennen kuin ongelmista on tullut isoja. Koulutuksen alussa opiskelijat pitää perehdyttää järjestyssääntöihin, ja hyvästä, kaikkia kunnioittavasta käytöksestä täytyy pitää kiinni. Opiskelija ei välttämättä aina itse huomaa, että oma käytös voi häiritä toista opiskelijaa. Toisten huomioimista voi oppia ja se voi olla pieniä asioita. Esimerkiksi nyt etäopetuksen aikoina viesteillä tapahtuvan viestinnän harjoittelu on luonnostaan osa opiskelua. Kurssin yhteisessä viestikeskustelussa opettajan pitää toimia moderaattorina, joka tarvittaessa puuttuu opiskelijoiden viesteihin. Monikulttuurisissa ryhmissä nämä asiat mielestäni vain korostuvat. Samalla pienet väärinymmärrykset tai erilaiset tulkinnat ovat erittäin hyviä oppimisen paikkoja kaikille osapuolille, jos tilanteet päästään heti ja rakentavasti purkamaan. Parhaassa tapauksessa ryhmähenki tätä kautta paranee ja tietoisuus omasta toiminnasta ja muista kulttuureista sekä kiinnostus näitä kohtaan kasvaa.

Tässä mielipidekirjoituksessa eräs opettaja näkee opettajan työntekemisen rauhaa uhkaavana myös lisääntyneen hallinnollisen ja kaikenlaisen muun työn, joka ei ole itse opetustyötä. Voin hyvin tunnistaa kirjoittajan kokemuksen ja uskon, että moni opettaja suhtautuu intohimoisesti itse opettamiseen ja opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön. Opetuksen suunnittelu, opiskelijan asioiden hoitaminen yhteistyötahojen kanssa ja jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesta oppimisprosessista huolehtiminen ovat asioita, joista harva opettaja on valmis tinkimään. Niinpä jos ”kaikenlaista muuta” pakollista tehtävää on liian paljon siihen varattuun aikaan nähden, on vaarana, että opettaja on kohtuuttomassa tilanteessa, kokee riittämättömyyttä omassa työssään ja uupuu. Myös työyhteisön sisäinen toimivuus (tai toimimattomuus) vaikuttavat suuresti opettajan työrauhaan ja työssä jaksamiseen.

Sain itse myös päinvastaisen kokemuksen ollessani opettajana ulkomailla maassa ja oppilaitoksessa, jossa avustavaa henkilökuntaa oli enemmän kuin suomalaisena olisin osannut kuvitella. Kesti aikansa tottua siihen, mitä kaikkea yleissihteeriä voi pyytää tekemään: ottamaan kopioita, kirjaamaan koetuloksia, järjestämään tarjoiluja syntymäpäiväjuhliin, hankkimaan tarvikkeita erilaisiin käytännön harjoituksiin, jopa keittämään kahvia tai tilaamaan lounasta opettajalle, joka ei muuten ehtisi syödä tuntien välissä. Suomalainen yhteiskunta on toki rakentunut kovin eri tavalla – täällä ei myöskään niin yleisesti käytetä esim. kotiapulaisia, lastenhoitajia ja kaupassakin joutuu pakkaamaan ostoksensa itse. Meillä kuitenkin asiantuntijat, olivat he sitten opettajia tai lääkäreitä, myös tekevät paljon sellaista, mihin ei asiantuntijan koulutusta välttämättä tarvitsisi.

Alla vielä kootusti työrauhan ulottuvuuksia, jotka on laadittu kuvaamaan perusopetusta, mutta soveltuvat mielestäni hyvin myös muille koulutusasteille.

2. Miten otan huomioon tietosuojan ja salassapitosäännökset opettajan työssä?

Ammatillisen koulutuksen puolella salassapidosta ja tietosuojasta säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta, oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa, laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta, tietosuojalaissa ja alaikäisten opiskelijoiden kohdalla myös lastensuojelulaissa.

Tietosuoja on perusoikeus. Jokaisella ihmisellä on oikeus henkilötietojensa suojaan. Henkilötietoja ovat tiedot, joista ihmisen voi tunnistaa: esim. nimi, osoite ja henkilötunnus tai vaikkapa ääni- tai videotallenne. Jos opiskelijasta kerätään ja tallennetaan henkilötietoja, hänellä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot. Oppilaitoksessa opiskelijaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työhön tieto liittyy ja jotka sitä työssään tarvitsevat. Esimerkiksi Wilma-järjestelmän lokitietoihin tallentuu jokainen kerta, kun tietoja on katseltu.

Salassapito

Salassapitosäädösten avulla suojellaan opiskelijan henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. opiskelijan yhteystiedot, opiskelijahuollon asiakirjat, erityisen tuen päätökset ja opiskelijan terveydentilaa koskevat asiakirjat. Vaitiolovelvollisuus koskee myös kirjaamatonta tietoa, joka on saatu vaikkapa puhelinkeskustelussa.

Sen sijaan opettaja on viranomainen, ja hänen työhönsä liittyy paljon myös julkisia asiakirjoja. Esimerkiksi opetusmateriaali, arviointikriteerit ja numeerinen arviointi sekä todistukset ovat julkisia. Kuitenkin salaista tietoa on opiskelijan työssäoppimisen arviointi tai muu arviointi, joka sisältää opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia. Julkisistakin asiakirjoista on hyvä muistaa, että vaikka jokin tieto olisi julkinen, sitä ei tule aktiivisesti ja oma-aloitteisesti levittää, vaan antaa tietoa kysyttäessä. Eri asia on toki oppilaitoksen ja opettajan neuvonta- ja tiedotusvelvollisuus: esim. osaamistavoitteet, oppilaitokseen opiskelijaksi hakeutuminen ym. ovat asioita, jotka kuuluvat tiedotuksen alle.

Opettajan vaitiolovelvollisuus ei ole ehdoton, vaan esimerkiksi lastensuojelulaki voi edellyttää opettajaa luovuttamaan salassa pidettävää tietoa. Ammatillisessa koulutuksessa salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa ja luovuttaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevaa tietoa esimerkiksi työpaikkaohjaajalle tai poliisille, jos se on välttämätöntä.

Photo by Element5 Digital on Pexels.com

GDPR

… on kirjainlyhenne, joka varmaan tähän mennessä on tullut monelle vastaan, samoin kuin eri nettisivuja selatessa esiin ponnahtavat ikkunat, jotka kysyvät suostumusta evästeiden käyttöön. Kyseessä on EU:n yhteinen, yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation).

Kun oppilaitos tai opettaja kerää opiskelijasta tietoa, josta opiskelijan voi helposti tunnistaa, syntyy henkilötietorekisteri. Rekisteristä pitää olla rekisteriseloste. Vastuu rekisterin pitämisestä ja rekisteriselosteesta on koulutuksen järjestäjällä, jonka täytyy myös huolehtia siitä, että opettajat saavat tietosuojasta riittävän ohjeistuksen. Aina, kun henkilötietoja kerätään, täytyy ensin miettiä sitä, onko tietojen kerääminen tarpeellista ja välttämätöntä. Yhtenä periaatteena on tietojen minimointi. Opettajan pitää miettiä, voiko esim. verkkopohjaiseen oppimispeliin liittyä ilman oikeaa nimeä tai kirjautumatta.

Opetuksessa käytetään paljon mobiilisovelluksia. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla sovelluksen lataamiseen opiskelijan omalle laitteelle pitää olla lupa huoltajilta. Lisäksi esimerkiksi Whatsappin kautta opiskelijat saavat tietoonsa toistensa numerot ja viestit tallentuvat, jolloin kyseessä on henkilötietorekisteri. Vaikka Whatsappin tai esim. Facebookin käytöstä opetuksessa on monia hyötyjä, pitäisi näille miettiä myös vaihtoehtoja, jos opiskelija ei haluakaan sovellusta tai alustaa käyttää. Etäopetus tuo vielä omat haasteensa myös tietosuojan näkökulmasta. Koronapandemian alussa uutisoitiin esim. Zoomin käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä, jotka tietääkseni kuitenkin korjattiin nopeasti.

Yhteenveto: Miten huolehdin tietosuojasta ja salassapidosta?

 • Oppilaitoksella on tietosuojavastaava ja tietosuojaohjeistukset. Otan näistä selvää.
 • Kysyn esihenkilöltäni, jos jokin on epäselvää tai mietityttää.
 • Kerään henkilötietoja vain, kun se on välttämätöntä. Tiedot säilytetään sekä hävitetään asianmukaisesti.
 • Suosin opetuksessa sovelluksia, joissa henkilötietoja kerääntyy mahdollisimman vähän.
 • En juttele opiskelijan asioista kenenkään kanssa, jolle asiat eivät kuulu.
Photo by Mati Mango on Pexels.com

3. Miten noudatan tekijänoikeuksia opettajan työssä?

Suoritin lakipäivän jälkeen vielä erikseen Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa -opintojakson. Tässä lyhyesti muutama keskeinen pointti tekijänoikeuksista.

Opettajan työssä tekijänoikeudet koskevat mm. oppikirjoja, elokuvia, äänitteitä, suullisia esityksiä, opiskelijoiden tekemiä piirustuksia ja opettajan omia materiaaleja. Verkossa on paljon myös avoimia oppimateriaaleja, joissa voi olla lisenssi, joka määrittelee, miten oppimateriaalia saa jakaa ja käyttää.

Opetus on julkista. Tämä vaikuttaa esim. elokuvien esittämiseen (ks. alla).

Teosten käyttöoikeudet opetuksessa:

 • Kopioston kopiontilupa: enintään 20 sivua/julkaisu/lukukausi/oppilas.
 • Työ- ja tehtäväkirjoja ei saa kopioida lainkaan.
 • Digitaalinen kopiointi ja käyttö: suljetussa verkossa saa välittää tekijän ja teoksen nimen kanssa.
 • Ylen kanavien ja MTV3:n ohjelmia saa tallentaa ja esittää, mutta lupa ei koske elokuvia ja ulkomaisia sarjoja. Elokuvien esittämiseen pitää hakea lupa erikseen tekijänoikeusjärjestöiltä.
 • Yle Areena ja Elävä arkisto: kotimaisia tv-ohjelmia saa esittää, mutta ei tallentaa.
 • Radio-ohjelmia saa kuunnella ja esittää verkosta ja radiokanavilta, mutta ei tallentaa. Ylen opetusohjelmia saa myös tallentaa.
 • Youtube-videoita ei saa julkisesti heijastaa/esittää, ellei niitä ole CC-lisensoitu. Opettaja voi jakaa linkin, jonka kautta opiskelijat voivat katsoa videon omilta laitteiltaan myös opetustilanteessa.
 • Spotifysta ei saa toistaa musiikkia.
 • Materiaalia saa muokata vähäisessä määrin, esim. lehtiartikkelia saa muokata selkokielisemmäksi.

Lisätietoa ja hyviä esimerkkejä käytännön kysymyksiin löytyy mm. näiltä sivuilta:

Yhteenveto: Mikä on lainsäädännön rooli opettajan työssä?

 1. Opettajan työtä koskeva lainsäädäntö koostuu monesta laista.
 2. Lainsäädäntö ohjaa ja raamittaa opettajan työtä.
 3. Lainsäädäntö velvoittaa opettajaa.

Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö on koottu mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille: https://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-lainsaadanto.


Lähteet

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/holopainen-p.-et-al.-tyorauha-tavaksi-kohtaaminen-toimintakulttuuri-ja-pedagogiikka-koulun-arjessa.-2009.pdf

https://www.opettaja.fi/ajassa/tietosuojan-uusi-oppimaara/

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: